SPECIAL LOTTERY

PETOK

40.000€

– ТАЛОНИ ЗА ЛОТАРИЈАТА – НА ВЛЕЗ ВО КАЗИНОТО И НА REDEMPTION SHOP
– 100 ΠΟΕΗИ 1 ΤΑЛΟН